[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_fullwidth_slider]

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Dla danych pozyskanych bezpośrednio od osób: PACJENCI

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STOMATOLOGIA BICHALSKI Elżbieta Pałęga, Wojciech Bichalski spółka jawna z siedzibą w Bytomiu 41-902
  ul. Stanisława Moniuszki 22 , KRS 0000699366 , NIP 6263027436
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 9 ust 2 lit h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 3. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą organy upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące podwykonawcami usług.
 4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. przez okres określony aktami prawnymi (m.in. art. 29 ustawy z dn. 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, RODO)
 5. posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – należy rozstrzygnąć czy nie ma konieczności ograniczeń uprawnień wynikających z innych przepisów prawa,
 6. istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,
 8. administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym – opcjonalne.
 9. administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu – opcjonalne

 

Do pobrania

Klauzula informacyjna RODO

<a name="kontakt"></a>

Napisz do nas

Obowiązek informacyjny

11 + 7 =

 

STOMATOLOGIA BICHALSKI

ul. Stanisława Moniuszki 22
(przy Operze Śląskiej)
41-902 Bytom
tel. 604 107 108